STREET NOISE

Do następnej edycji zostało:

179Dni 02Godzin 40Minut 32Sekund

Event skupiający Polską scenę Street Dance. 6 sędziów, 2 MC’s, 3 DJ’s i grono tancerzy, którzy chcą się zmierzyć na niezależnej scenie białostockiej.

2 dni zawodów w 4 kategoriach… let’s dance… let’s fight.

 • 2

  MC's

 • 3

  DJ's

 • 6

  Jury

 • 2 +

  dni

Hip Hop 2 vs 2

kategorie: junior do 13 lat | old 14 lat i powyżej

3 sędziów

Eliminacje (13 maja 2017):

3 ekipy jednocześnie

lecimy bez rutyn – sam freestyle

każda osoba z dwójki ma 45 sekund na seta

każda ekipa dostaje od sędziego od 0 do 20 punktów (10 punktów set)

16 ekip z największą ilością punktów przechodzi do finału

Finał Hip Hop (14 maja 2017):

walki 2 vs 2, po 2 sety na ekipę | max 60 s. set

walka o 1, 2, 3 miejsce: po 4 sety na ekipę

Street Noise Showcase (13 maja 2017)

kategorie: junior do 13 lat | old 14 lat i powyżej

6 sędziów

Eliminacje (13 maja 2017):

czas na pokaz 3 min.

kategoria taneczna: street dance

każda ekipa dostaje od sędziego od 0 do 50 punktów

6 ekip z największą ilością punktów przechodzi do finału

Finał Showcase (14 maja 2017):

czas na pokaz: 4 min.

wymiary parkietu: 6x9m

Bboying 3 vs 3

kategorie: junior do 13 lat | old 14 lat i powyżej

3 sędziów

Eliminacje (13 maja 2017):

2 ekipy jednocześnie

lecimy bez rutyn- sam freestyle

każda ekipa dostaje od sędziego od 0 do 30 punktów (10 punktów set)

8 ekip z największą ilością punktów przechodzi do finału

Finał Bboying (14 maja 2017):

walki 3 vs 3, po 3 sety na ekipę

walka o 1, 2, 3 miejsce: po 6 setów na ekipę

All Styles Crew

bez podziału wiekowego (4-8 osób)

6 sędziów

Eliminacje (13 maja 2017):

po 2 ekipy

każda ekipa dostaje od sędziego od 0 do 50 punktów

8 ekip z największą ilością punktów przechodzi do finału

Finał All Styles Crew (14 maja 2017):

ćwierćfinał | walki ekipa na ekipę po 6 minut walka,

półfinał | walki ekipa na ekipę po 8 minut walka

walka o 1,2,3 miejsce po 10 minut walka

§ 1.
INFORMACJE OGÓLNE
1. Każdy z uczestników przed rejestracją jest zobowiązany do zapoznania się z regulaminem.
2. Regulamin określa zasady organizacji konkursu tanecznego Street Noise 2017 (dalej: SN).
3. Organizatorem SN jest Do It Crew sp. z o. o., Stowarzyszenie Freeway i portal Tańczyć Każdy Może.
4. Street Noise odbywa się w Białymstoku w dniach 13 maja 2017 (eliminacje), 14 maja 2017
r. (finały), w klubie Gwint ul. Zwierzyniecka 10 w Białymstoku.
§ 2.
ZGŁOSZENIA
1. Warunkiem udziału w SN jest przesłanie zgłoszenia do 10 maja 2017 r. oraz wpłacenie opłaty startowej (dalej: Startowe) do 13 maja 2017 r.
2. W przypadku dużej ilości zgłoszeń Organizator ma prawo zamknąć listę w danej kategorii (decyduje kolejność zgłoszeń z uregulowaną opłatą).
3. Zawodnicy mogą rejestrować się i zapisywać nawet w dniu zawodów o ile będą wolne miejsca w danej kategorii do godz. 13.00.
4. Każdy uczestnik opłaca Startowe w wysokości 25 zł za osobę do 5 maja 2017 lub 30 zł od 6 maja 2017.
5. Za drugą prezentację Startowe wynosi 10 zł za osobę.
6. Plan imprezy jest ramowy i może ulec zmianie. Nieobecność zawodnika powoduje jego dyskwalifikację.
7. Zgłoszenia dokonuje się poprzez uzupełnienie i wysłanie Formularzu Zgłoszeniowego zamieszczonego na stronie internetowej www.streetnoise.pl lub www.streetnoise.eu – formularz na stronie będzie dostępny od 25 kwietnia 2017.
8. Startowe należy wpłacać na rachunek bankowy:  numer rachunku: 24 1090 2587 0000 0001 0804 0097 bank odbiorcy: Band Zachodni BZWBK tytuł przelewu: „Street Noise” + nazwa formacji + kategoria + liczba osób 1 kategoria / liczba osób 2 kategoria.
9. Zespoły, które zrezygnują z udziału w SN po 6 maja 2017 r., uzyskują zwrot w wysokości 50% wpłaconej kwoty.
§ 3.
ELIMINACJE i FINAŁY
1. ELIMINACJE rozpoczynają się 13 maja 2017, o godz. 10.00, FINAŁY 14 maja 2017 o 12.00.
2. Kategorie:
1) Hip Hop Junior 2 vs 2 (do 13 lat) – do finału przechodzi 16 ekip;
2) Hip Hop Old 2 vs 2 (14 lat i powyżej) – do finału przechodzi 16 ekip,
3) Bboying Junior 3 vs 3 (do 13 lat) – do finału przechodzi 8 ekip;
4) Bboying Old 3 vs 3 (14 lat i powyżej) – do finału przechodzi 8 ekip;
5) Showcase Junior (do 13 lat) – do finału/pokazu przechodzi 6 ekip – jedyna kategoria,
która oceniana jest tylko 1 dnia, w niedziele grupy nie są oceniane;
6) Showcase Old (14 lat i powyżej) – do finału przechodzi 6 ekip i wydłużony jest czas pokazu do 4 minut;
7) All styles crew (bez podziału na kategorie wiekowe).
3. Spoza danej kategorii tanecznej/wiekowej w grupie może być maksymalnie 20% wszystkich tancerzy. Do kategorii wiekowej Uczestnicy są przypisywani według rocznika, weryfikowanego na podstawie legitymacji szkolnej, którą muszą mieć przy sobie podczas SN.
4. Uczestnik może startować tylko w jednej kategorii wiekowej (np. ta sama osoba, nie może startować jednocześnie w kat. 3v3 Bboing Old i 3vs3 Bboying Junior). Poza kategorią SHOWCASE, gdzie zawodnik może wystartować ponownie w tej samej kategorii o ile skład grupy jest różny w minimum 50%.
5. Kategorię wiekową 2 vs 2, 3 vs 3 zawsze przydzielamy według wieku najstarszego zawodnika.
6. Jury ma prawo do ostatecznego kwalifikowania grupy do danej kategorii.
7. Jury ma wyłączne prawo oceniania Eliminacji i wyboru zespołów/osób, które wystąpią podczas Finałów.
8. Nagrody przyznawane są po zakończeniu wszystkich finałów 14 maja 2017, a nagrody pieniężne zostaną przekazane kierownikom grup lub opiekunom przelewem na wskazany w oświadczeniu numer konta w terminie do 30 dni po zakończeniu SN.
9. Ograniczenia czasowe prezentacji to 3 minuty w kategorii Showcase podczas eliminacji i 4 minuty w niedzielę podczas finałów.

§ 4.
POSTANOWIENIA ORGANIZACYJNE
1. Zasady udziału w SN:
1) uczestnicy na koszt własny lub instytucji delegujących przyjeżdżają i ubezpieczają się, a także zapewniają sobie zakwaterowanie i wyżywienie w Białymstoku,
2) organizator nie sprawuje opieki nad uczestnikami.
3 Zasady przebywania w obiektach, w których odbywa się SN:
1) wszyscy uczestnicy zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania przepisów BHP i przeciwpożarowych obowiązujących na terenie obiektów, w których odbywa się SN;
2) uczestnicy małoletni (osoby, które w dniu SN nie ukończyły 18 roku życia) muszą mieć zapewnioną opiekę osoby dorosłej (zgodnie z prawem oświatowym);
3) organizator nie odpowiada za przedmioty pozostawione w obiektach, w których odbywa się SN;
4) rejestrując się na SN przed eliminacjami, Uczestnicy i opiekunowie tym samym akceptują niniejszy Regulamin i zobowiązują się do stosowania jego postanowień, potwierdzają brak przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w zawodach oraz oświadczają, że biorą udział w SN na własną odpowiedzialność i w razie poniesienia uszczerbku na zdrowiu nie będą dochodzić odszkodowania od Organizatora. Osoba dorosła sprawująca opiekę nad grupą małoletnich (zgodnie z prawem oświatowym) musi zweryfikować ich stan zdrowia i rejestrując zawodnika poświadcza o braku przeciwskazań w starcie w zawodach.
5) organizator zapewnia opiekę medyczną podczas trwania SN;
6) na prowadzenie reklamy lub działalności promocyjnej w jakiejkolwiek postaci należy uzyskać zgodę organizatora;
7) wszelkie niestosowne gesty lub komentarze i zbyt hałaśliwe zachowanie w trakcie trwania imprezy oraz ogłaszania wyników są równoznaczne z dyskwalifikacją osoby, zespołu lub grupy w tej lub w kolejnych edycjach SN.
3. Zaplecze techniczne, przestrzeń, nagłośnienie i oświetlenie:
1) wymiary parkietu: 6 m × 9 m;
2) kategorie Showcase występują przy nagraniach własnych przekazanych Organizatorowi (wysłanych na adres mailowy: tomaszm32@gmail.com w formacie mp3) w terminie do 9 maja 2017;
3) uczestnicy zobowiązani są do wykorzystywania utworów, artystycznych, wykonań i fonogramów z poszanowaniem praw autorskich i pokrewnych osób, którym one przysługują, w tym ich twórców, artystów, wykonawców oraz producentów;
4. Uczestnicy SN zezwalają Organizatorowi na utrwalanie i rozpowszechnianie swojego wizerunku w celach promocyjnych w różnych formach przekazu: prasowego, telewizyjnego, filmowego, radiowego, elektronicznego.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji materiałów filmowych z SN w jakimkolwiek portalu społecznościowym (np. YouTube, Facebook i inne).
6. Uczestnicy zobowiązani są do niepublikowania materiałów filmowych zarejestrowanych podczas SN w jakiejkolwiek formie, w szczególności w Internecie, w czasie SN oraz w terminie 14 dni po jego zakończeniu. Po upływie tego terminu Uczestnicy mogą publikować materiały w dowolnej formie.
7. Uczestnicy SN z chwilą zgłoszenia wyrażają zgodę na gromadzenie i przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb organizacji Street Noise (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych; tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.) oraz na rejestrację, fotografowanie i publikowanie zdjęć i nagrań z SN w mediach, m.in. na stronie internetowej, mediach społecznościowych w celach promocyjnych, w tym w szczególności na publikację ich wizerunku.
§ 5.
PRZEPISY KOŃCOWE
1.   Organizację SN regulują:
a)   niniejszy Regulamin,
b) przepisy BHP i przeciwpożarowe na terenie obiektu.
2.   Nieprzestrzeganie niniejszego regulaminu grozi dyskwalifikacją uczestnika lub grupy.
3.   Regulamin SN będzie dostępny na stronie internetowej www.streetnoise.pl i www.streetnoise.eu.
4.   Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie.

W kategoriach OLD freestyle and ALL STYLE CREW przyznawane są nagrody pieniężne.

W kategorii JUNIOR freestyle są to nagrody rzeczowe.

W kategoriach SHOWCASE przyznawane są nagrody rzeczowe.

*wszystie ekipy otrzymują puchary bądź medale oraz dyplomy

UWAGA!!! Pojawił się nowy sponsor, a co za tym idzie zwiększamy nagrody!!! Nagrody:

1 miejsce All Styles Crew – 2.000 PLN
2 miejsce All Styles Crew – nagrody rzeczowe
3 miejsce All Styles Crew – nagrody rzeczowe

1 miejsce Bboying 3 vs 3 old – 3.000 PLN
2 miejsce Bboying 3 vs 3 old – 1.500 PLN
3 miejsce Bboying 3 vs 3 old – nagrody rzeczowe

1 miejsce Hip Hop 2 vs 2 old – 2.000 PLN
2 miejsce Hip Hop 2 vs 2 old – 1.000 PLN
3 miejsce Hip Hop 2 vs 2 old – nagrody rzeczowe

1 miejsce Hip Hop Junior 2 vs 2 junior – nagrody rzeczowe
2 miejsce Hip Hop Junior 2 vs 2 junior – nagrody rzeczowe
3 miejsce Hip Hop Junior 2 vs 2 junior – nagrody rzeczowe
4,5,6,7,8 miejsce Hip Hop Junior 2 vs 2 junior –  upominki od sponsora

1 miejsce Bboying 3 vs 3 junior – nagrody rzeczowe
2 miejsce Bboying 3 vs 3 junior – nagrody rzeczowe
3 miejsce Bboying 3 vs 3 junior – nagrody rzeczowe
4,5,6,7,8 miejsceBboying 3 vs 3 junior – umpominki od sponsora

1 miejsce Showcase old – Professional Website (Value 3690 PLN)
2 miejsce Showcase old – nagrody rzeczowe
3 miejsce Showcase old – nagrody rzeczowe

1 miejsce Showcase junior – słodkości od firmy Bałtyk
2 miejsce Showcase junior – słodkości od firmy  Bałtyk
3 miejsce Showcase junior – słodkości od firmy  Bałtyk

MC's

MC's


Takich 3 jak tych 2 MC's nie znajdziecie nigdzie. Rademenez i Mamuśka po raz pierwszy w komitywie!

DJ's

DJ's


DJ's o których każdy słyszał i których każdy słyszał.
Mistrzowie gramofonów i solidnych dźwięków, pokażą co znaczy STREET NOISE.

Jury

Jury


Niezależne JURY z najwyższej półki.
Z ogromną wiedzą i doświadczeniem. Najbardziej kochani, a zarazem znienawidzeni | poza układami i systemami skład 26+ :)

Koszty

Startowe
25PLN

 • 10 PLN za każdą kolejną kategorię – przelew

Wjazd
10PLN

 • wjazd od 9.30

After party
10PLN

 • startujemy od 21.00
 • impreza do ostatniego gościa

Imię i nazwisko (wymagane)

E-mail (wymagany)

Numer telefonu (wymagany)

Imię i nazwisko uczestników (2vs2, 3vs3) (wymagane)

Nazwa ekipy (wymagane)

Ilość uczestników (wymagane)

Wiek (wymagane)

Miasto (wymagane)

Kategoria (wymagane)

Inne uwagi

Oświadczam o braku przeciwskazań zdrowotnych uniemożliwiających start w zawodach.

Potwierdzam zgłoszenie i zobowiązuję się do wniesienia opłaty startowej zgodnie z regulaminem.

REGULAMIN STREET NOISE 2017

§ 1.
INFORMACJE OGÓLNE
1. Każdy z uczestników przed rejestracją jest zobowiązany do zapoznania się z regulaminem.
2. Regulamin określa zasady organizacji konkursu tanecznego Street Noise 2017 (dalej: SN).
3. Organizatorem SN jest Do It Crew sp. z o. o., Stowarzyszenie Freeway i portal Tańczyć Każdy Może.
4. Street Noise odbywa się w Białymstoku w dniach 13 maja 2017 (eliminacje), 14 maja 2017
r. (finały), w klubie Gwint ul. Zwierzyniecka 10 w Białymstoku.
§ 2.
ZGŁOSZENIA
1. Warunkiem udziału w SN jest przesłanie zgłoszenia do 10 maja 2017 r. oraz wpłacenie opłaty startowej (dalej: Startowe) do 13 maja 2017 r.
2. W przypadku dużej ilości zgłoszeń Organizator ma prawo zamknąć listę w danej kategorii (decyduje kolejność zgłoszeń z uregulowaną opłatą).
3. Zawodnicy mogą rejestrować się i zapisywać nawet w dniu zawodów o ile będą wolne miejsca w danej kategorii do godz. 13.00.
4. Każdy uczestnik opłaca Startowe w wysokości 25 zł za osobę do 5 maja 2017 lub 30 zł od 6 maja 2017.
5. Za drugą prezentację Startowe wynosi 10 zł za osobę.
6. Plan imprezy jest ramowy i może ulec zmianie. Nieobecność zawodnika powoduje jego dyskwalifikację.
7. Zgłoszenia dokonuje się poprzez uzupełnienie i wysłanie Formularzu Zgłoszeniowego zamieszczonego na stronie internetowej www.streetnoise.pl lub www.streetnoise.eu – formularz na stronie będzie dostępny od 25 kwietnia 2017.
8. Startowe należy wpłacać na rachunek bankowy: numer rachunku: 24 1090 2587 0000 0001 0804 0097 bank odbiorcy: Band Zachodni BZWBK tytuł przelewu: „Street Noise” + nazwa formacji + kategoria + liczba osób 1 kategoria / liczba osób 2 kategoria.
9. Zespoły, które zrezygnują z udziału w SN po 6 maja 2017 r., uzyskują zwrot w wysokości 50% wpłaconej kwoty.
§ 3.
ELIMINACJE i FINAŁY
1. ELIMINACJE rozpoczynają się 13 maja 2017, o godz. 10.00, FINAŁY 14 maja 2017 o 12.00.
2. Kategorie:
1) Hip Hop Junior 2 vs 2 (do 13 lat) – do finału przechodzi 16 ekip;
2) Hip Hop Old 2 vs 2 (14 lat i powyżej) – do finału przechodzi 16 ekip,
3) Bboying Junior 3 vs 3 (do 13 lat) – do finału przechodzi 8 ekip;
4) Bboying Old 3 vs 3 (14 lat i powyżej) – do finału przechodzi 8 ekip;
5) Showcase Junior (do 13 lat) – do finału/pokazu przechodzi 6 ekip – jedyna kategoria,
która oceniana jest tylko 1 dnia, w niedziele grupy nie są oceniane;
6) Showcase Old (14 lat i powyżej) – do finału przechodzi 6 ekip i wydłużony jest czas pokazu do 4 minut;
7) All styles crew (bez podziału na kategorie wiekowe).
3. Spoza danej kategorii tanecznej/wiekowej w grupie może być maksymalnie 20% wszystkich tancerzy. Do kategorii wiekowej Uczestnicy są przypisywani według rocznika, weryfikowanego na podstawie legitymacji szkolnej, którą muszą mieć przy sobie podczas SN.
4. Uczestnik może startować tylko w jednej kategorii wiekowej (np. ta sama osoba, nie może startować jednocześnie w kat. 3v3 Bboing Old i 3vs3 Bboying Junior). Poza kategorią SHOWCASE, gdzie zawodnik może wystartować ponownie w tej samej kategorii o ile skład grupy jest różny w minimum 50%.
5. Kategorię wiekową 2 vs 2, 3 vs 3 zawsze przydzielamy według wieku najstarszego zawodnika.
6. Jury ma prawo do ostatecznego kwalifikowania grupy do danej kategorii.
7. Jury ma wyłączne prawo oceniania Eliminacji i wyboru zespołów/osób, które wystąpią podczas Finałów.
8. Nagrody przyznawane są po zakończeniu wszystkich finałów 14 maja 2017, a nagrody pieniężne zostaną przekazane kierownikom grup lub opiekunom przelewem na wskazany w oświadczeniu numer konta w terminie do 30 dni po zakończeniu SN.
9. Ograniczenia czasowe prezentacji to 3 minuty w kategorii Showcase podczas eliminacji i 4 minuty w niedzielę podczas finałów.
§ 4.
POSTANOWIENIA ORGANIZACYJNE
1. Zasady udziału w SN:
1) uczestnicy na koszt własny lub instytucji delegujących przyjeżdżają i ubezpieczają się, a także zapewniają sobie zakwaterowanie i wyżywienie w Białymstoku,
2) organizator nie sprawuje opieki nad uczestnikami.
3 Zasady przebywania w obiektach, w których odbywa się SN:
1) wszyscy uczestnicy zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania przepisów BHP i przeciwpożarowych obowiązujących na terenie obiektów, w których odbywa się SN;
2) uczestnicy małoletni (osoby, które w dniu SN nie ukończyły 18 roku życia) muszą mieć zapewnioną opiekę osoby dorosłej (zgodnie z prawem oświatowym);
3) organizator nie odpowiada za przedmioty pozostawione w obiektach, w których odbywa się SN;
4) rejestrując się na SN przed eliminacjami, Uczestnicy i opiekunowie tym samym akceptują niniejszy Regulamin i zobowiązują się do stosowania jego postanowień, potwierdzają brak przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w zawodach oraz oświadczają, że biorą udział w SN na własną odpowiedzialność i w razie poniesienia uszczerbku na zdrowiu nie będą dochodzić odszkodowania od Organizatora. Osoba dorosła sprawująca opiekę nad grupą małoletnich (zgodnie z prawem oświatowym) musi zweryfikować ich stan zdrowia i rejestrując zawodnika poświadcza o braku przeciwskazań w starcie w zawodach.
5) organizator zapewnia opiekę medyczną podczas trwania SN;
6) na prowadzenie reklamy lub działalności promocyjnej w jakiejkolwiek postaci należy uzyskać zgodę organizatora;
7) wszelkie niestosowne gesty lub komentarze i zbyt hałaśliwe zachowanie w trakcie trwania imprezy oraz ogłaszania wyników są równoznaczne z dyskwalifikacją osoby, zespołu lub grupy w tej lub w kolejnych edycjach SN.
3. Zaplecze techniczne, przestrzeń, nagłośnienie i oświetlenie:
1) wymiary parkietu: 6 m × 9 m;
2) kategorie Showcase występują przy nagraniach własnych przekazanych Organizatorowi (wysłanych na adres mailowy: tomaszm32@gmail.com w formacie mp3) w terminie do 9 maja 2017;
3) uczestnicy zobowiązani są do wykorzystywania utworów, artystycznych, wykonań i fonogramów z poszanowaniem praw autorskich i pokrewnych osób, którym one przysługują, w tym ich twórców, artystów, wykonawców oraz producentów;
4. Uczestnicy SN zezwalają Organizatorowi na utrwalanie i rozpowszechnianie swojego wizerunku w celach promocyjnych w różnych formach przekazu: prasowego, telewizyjnego, filmowego, radiowego, elektronicznego.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji materiałów filmowych z SN w jakimkolwiek portalu społecznościowym (np. YouTube, Facebook i inne).
6. Uczestnicy zobowiązani są do niepublikowania materiałów filmowych zarejestrowanych podczas SN w jakiejkolwiek formie, w szczególności w Internecie, w czasie SN oraz w terminie 14 dni po jego zakończeniu. Po upływie tego terminu Uczestnicy mogą publikować materiały w dowolnej formie.
7. Uczestnicy SN z chwilą zgłoszenia wyrażają zgodę na gromadzenie i przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb organizacji Street Noise (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych; tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.) oraz na rejestrację, fotografowanie i publikowanie zdjęć i nagrań z SN w mediach, m.in. na stronie internetowej, mediach społecznościowych w celach promocyjnych, w tym w szczególności na publikację ich wizerunku.
§ 5.
PRZEPISY KOŃCOWE
1. Organizację SN regulują:
a) niniejszy Regulamin,
b) przepisy BHP i przeciwpożarowe na terenie obiektu.
2. Nieprzestrzeganie niniejszego regulaminu grozi dyskwalifikacją uczestnika lub grupy.
3. Regulamin SN będzie dostępny na stronie internetowej www.streetnoise.pl i www.streetnoise.eu.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie.

Organizatorzy

Organizatorzy, których wszyscy znacie - w komitywie:

Blog

Chcesz dowiedzieć się więcej? Zapraszamy na blog…

Masz jakieś pytania?

Dzwoń i pytaj… nie krępuj się… 24h na dobę :)

Kontakt

Miejsce zawodów:
Zawody odbywają się w Klubie Studenckim GWINT na terenie Politechniki Białostockiej
Adres: ul. Zwierzyniecka 10
Koordynaty GPS: 53.1189045, 23.1514704

Dojazd komunikacją miejską
Dla przyjeżdżających PKP / PKS
Dojazd z dworca PKP - autobus numer 10 w kierunku Ignatki
Wysiadamy: Zwierzyniecka / prez. Kaczorowskiego
Dojazd z dworca PKS - autobus numer 19 w kierunku Dojlidy Górne
Wysiadamy: Kopernika, osiedle Bema
Dojazd z dworca PKS - autobus numer 23 w kierunku Wiadukt
Wysiadamy: Wiejska / Kopernika
Zakwaterowanie
Domy Studenta Politechniki Białostockiej, ul.Zwierzyniecka 8,6
tel: 500 004 694, e-mail: b.cackowska@pb.edu.pl
nocleg od 40 zł. grupy -10%

Kontakty
Zawsze chętni do pomocy. Masz pytanie? Pytaj... bo kto pyta, ten... pyta 🙂
Mamuśka
Mała, wredna, biegająca
509 796 443

Tomek
Duży człowiek z jeszcze większym sercem
724 709 765

Sponsorzy

Partnerzy

Patroni medialni

Patronat Honorowy

herb honorowy patronat jpg
mar
English
Agencja Marketingu Internetowego