STREET NOISE

Do następnej edycji zostało:

-305Dni -16Godzin -37Minut -10Sekund

Event skupiający Polską scenę Street Dance. 6 sędziów, 2 MC’s, 3 DJ’s i grono tancerzy, którzy chcą się zmierzyć na niezależnej scenie białostockiej.

2 dni zawodów w 5 kategoriach… let’s dance… let’s fight.

 • 2

  MC's

 • 3

  DJ's

 • 6

  Jury

 • 2 +

  dni

Hip Hop 2 vs 2

kategorie: KIDS do 11 lat | JUNIOR do 15 lat | OLD 16 lat i powyżej
3 sędziów

Eliminacje (27 kwietnia 2019):

2 ekipy jednocześnie
lecimy bez rutyn – sam freestyle
każda osoba z dwójki ma 45 sekund na seta
każda ekipa dostaje od sędziego od 0 do 20 punktów (10 punktów set)
16 ekip z największą ilością punktów przechodzi dalej
1/8 i ćwierćfinał (27 kwietnia 2019)

Finały i półfinały Hip Hop (28 kwietnia 2019):

walki 2 vs 2, po 2 sety na ekipę | max 60 s. set
walka o 1, 2, 3 miejsce: po 4 sety na ekipę

Street Noise Showcase

kategorie: KIDS do 11 lat | JUNIOR do 15 lat | OLD 16 lat i powyżej

6 sędziów

Eliminacje (27 kwietnia 2019):

*grupy do 11 lat wyniki tego samego dnia
kategoria taneczna: STREET DANCE
każda ekipa dostaje od sędziego od 0 do 50 punktów
5 ekip z największą ilością punktów przechodzi do finału

czas na pokaz: 3 min

Finał Showcase (28 kwietnia 2019):

czas na pokaz: 4 min

wymiary parkietu: 6x9m

Bboying 3 vs 3

kategorie: KIDS do 11 lat | JUNIOR do 15 lat | OLD 16 lat i powyżej
3 sędziów

Eliminacje (27 kwietnia 2019):

Walki pokazowe
lecimy bez rutyn- sam freestyle
każda ekipa dostaje od sędziego od 0 do 30 punktów (10 punktów set)
8 lub 16 ekip największą ilością punktów przechodzi dalej (w zależności od ilości ekip)

1/8 i ćwierćfinał (27 kwietnia 2019)

Finały i półfinały Bboying (28 kwietnia 2019):
walki 3 vs 3, po 3 sety na ekipę
walka o 1, 2, 3 miejsce: po 6 setów na ekipę

All Styles Crew

bez podziału wiekowego (4-8 osób)
6 sędziów
Eliminacje (27 kwietnia 2019):
po 2 ekipy
każda ekipa dostaje od sędziego od 0 do 50 punktów
8 ekip z największą ilością punktów przechodzi do finałów
Finał All Styles Crew (28 kwietnia 2019):
ćwierćfinał | walki ekipa na ekipę po 6 minut walka (set do 60 sek./osoba),
półfinał | walki ekipa na ekipę po 8 minut walka
walka o 1,2,3 miejsce po 10 minut walka

§ 1.
INFORMACJE OGÓLNE
1. Każdy z uczestników przed rejestracją jest zobowiązany do zapoznania się z
regulaminem.
2. Regulamin określa zasady organizacji konkursu tanecznego Street Noise 2018
(dalej: SN).
3. Organizatorem SN jest Stowarzyszenie Freeway, a współorganizatorem Do It
Crew sp. z o. o.
4. Street Noise odbywa się w Białymstoku w dniach 21 kwietnia 2017 (eliminacje),
22 kwietnia 2018 r.. (finały), w klubie Gwint ul. Zwierzyniecka 10 w Białymstoku.
§ 2.
ZGŁOSZENIA
1. Warunkiem udziału w SN jest przesłanie zgłoszenia lub rejestracja na miejscu
(jeśli będą wolne miejsca) i wpłacenie opłaty startowej (dalej: Startowe). Decyduje
kolejność zgłoszeń z uregulowanym startowym.
2. W przypadku dużej ilości zgłoszeń Organizator ma prawo zamknąć listę w
danej kategorii (decyduje kolejność zgłoszeń z uregulowanym startowym).
3. Zawodnicy mogą rejestrować się i zapisywać nawet w dniu zawodów o ile będą
wolne miejsca w danej kategorii do godz. 14.00.
4. Każdy uczestnik opłaca Startowe w wysokości 25 zł za osobę do 12 kwietnia
2018 lub 35 zł od 13 kwietnia 2017.
5. Za drugą prezentację Startowe wynosi 15 zł za osobę.
6. Plan imprezy jest ramowy i może ulec zmianie. Nieobecność zawodnika
powoduje jego dyskwalifikację.
7. Zgłoszenia dokonuje się poprzez uzupełnienie i wysłanie Formularzu
Zgłoszeniowego zamieszczonego na stronie internetowej www.streetnoise.pl lub
www.streetnoise.eu – formularz na stronie będzie dostępny od 21 marca 2018.
8. Startowe należy wpłacać na rachunek bankowy Stowarzyszenia Freeway:
numer rachunku: 28 1090 2587 0000 0001 3448 1255 bank odbiorcy: Bank
Zachodni BZWBK tytuł przelewu: „Street Noise” + nazwa formacji + kategoria +
liczba osób 1 kategoria / liczba osób 2 kategoria.
9. Zespoły, które zrezygnują z udziału w SN po 8 kwietnia 2018 r., uzyskują zwrot
w wysokości 50% wpłaconej kwoty.
§ 3.
ELIMINACJE i FINAŁY
1. ELIMINACJE rozpoczynają się 21 kwietnia 2018, o godz. 10.00, FINAŁY 22
kwietnia 2017 o 12.00.
2. Kategorie:
1) Hip Hop Kids 2 vs 2 (do 11 lat)
2) Hip Hop Junior 2 vs 2 (do 15 lat)
3) Hip Hop Old 2 vs 2 (16 lat i powyżej)
4) Bboying Kids 3 vs 3 (do 11 lat)
5) Bboying Junior 3 vs 3 (do 15 lat)
6) Bboying Old 3 vs 3 (16 lat i powyżej)
7) Bgirl (bez podziału na kategorie wiekowe)
8) Street Showcase Kids (do 11 lat) do finału/pokazu przechodzą 3 ekipy, jedyna
kategoria, która oceniana jest tylko pierwszego dnia,
9) Street Showcase Junior (do 15 lat) – do finału/pokazu przechodzi 5 ekip i
wydłużony jest czas pokazu z 3 do 4 minut,

10) Street Showcase Old (16 lat i powyżej) – do finału przechodzi 5 ekip i
wydłużony jest czas pokazu z 3 do 4 minut,
11) All styles crew (bez podziału na kategorie wiekowe).
3. Spoza danej kategorii tanecznej/wiekowej w grupie może być maksymalnie
20% wszystkich tancerzy. Do kategorii wiekowej Uczestnicy są przypisywani
według rocznika, weryfikowanego na podstawie legitymacji szkolnej, którą muszą
mieć przy sobie podczas SN.
4. Uczestnik może startować tylko w jednej kategorii wiekowej (np. ta sama
osoba, nie może startować jednocześnie w kat. 3v3 Bboing Old i 3vs3 Bboying
Junior). Poza kategorią SHOWCASE, gdzie zawodnik może wystartować
ponownie w tej samej kategorii o ile skład grupy jest różny w minimum 50%.
5. Kategorię wiekową 2 vs 2 zawsze przydzielamy według wieku najstarszego
zawodnika.
6. Jury ma prawo do ostatecznego kwalifikowania grupy do danej kategorii.
7. Jury ma wyłączne prawo oceniania Eliminacji i wyboru zespołów/osób, które
wystąpią podczas Finałów.
8. Nagrody przyznawane są po zakończeniu wszystkich finałów 22 kwietnia 2017,
a nagrody pieniężne zostaną przekazane kierownikom grup lub opiekunom
przelewem na wskazany w oświadczeniu numer konta w terminie do 30 dni po
zakończeniu SN.
9. Ograniczenia czasowe prezentacji to 3 minuty w kategorii Showcase podczas
eliminacji i 4 minuty w niedzielę podczas finałów.

§ 4.
POSTANOWIENIA ORGANIZACYJNE
1. Zasady udziału w SN:
1) uczestnicy na koszt własny lub instytucji delegujących przyjeżdżają i
ubezpieczają się, a także zapewniają sobie zakwaterowanie i wyżywienie w
Białymstoku,
2) organizator nie sprawuje opieki nad uczestnikami.
2, Zasady przebywania w obiektach, w których odbywa się SN:
1) wszyscy uczestnicy zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania
przepisów BHP i przeciwpożarowych obowiązujących na terenie obiektów, w
których odbywa się SN;
2) uczestnicy małoletni (osoby, które w dniu SN nie ukończyły 18 roku życia)
muszą mieć zapewnioną opiekę osoby dorosłej (zgodnie z prawem oświatowym);
3) organizator nie odpowiada za przedmioty pozostawione w obiektach, w których
odbywa się SN;
4) rejestrując się na SN przed eliminacjami, Uczestnicy i opiekunowie tym samym
akceptują niniejszy Regulamin i zobowiązują się do stosowania jego postanowień,
potwierdzają brak przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w zawodach oraz
oświadczają, że biorą udział w SN na własną odpowiedzialność i w razie
poniesienia uszczerbku na zdrowiu nie będą dochodzić odszkodowania od
Organizatora. Osoba dorosła sprawująca opiekę nad grupą małoletnich (zgodnie z
prawem oświatowym) musi zweryfikować ich stan zdrowia i rejestrując zawodnika
poświadcza o braku przeciwskazań w starcie w zawodach.
5) organizator zapewnia opiekę medyczną podczas trwania SN;
6) na prowadzenie reklamy lub działalności promocyjnej w jakiejkolwiek postaci
należy uzyskać zgodę organizatora;
7) wszelkie niestosowne gesty lub komentarze i zbyt hałaśliwe zachowanie w

trakcie trwania imprezy oraz ogłaszania wyników są równoznaczne z
dyskwalifikacją osoby, zespołu lub grupy w tej lub w kolejnych edycjach SN.
3. Zaplecze techniczne, przestrzeń, nagłośnienie i oświetlenie:
1) wymiary parkietu: 6 m × 9 m;
2) kategorie Showcase występują przy nagraniach własnych przekazanych
Organizatorowi (wysłanych na adres
mailowy: tomasz.mroz@stowarzyszeniefreeway.pl w formacie mp3) w terminie do
17 kwietnia 2017;
3) uczestnicy zobowiązani są do wykorzystywania utworów, artystycznych,
wykonań i fonogramów z poszanowaniem praw autorskich i pokrewnych osób,
którym one przysługują, w tym ich twórców, artystów, wykonawców oraz
producentów;
4. Uczestnicy SN zezwalają Organizatorowi na utrwalanie i rozpowszechnianie
swojego wizerunku w celach promocyjnych w różnych formach przekazu:
prasowego, telewizyjnego, filmowego, radiowego, elektronicznego.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji materiałów filmowych z SN w
jakimkolwiek portalu społecznościowym (np. YouTube, Facebook i inne).
6. Uczestnicy zobowiązani są do niepublikowania materiałów filmowych
zarejestrowanych podczas SN w jakiejkolwiek formie, w szczególności w
Internecie, w czasie SN oraz w terminie 7 dni po jego zakończeniu. Po upływie
tego terminu Uczestnicy mogą publikować materiały w dowolnej formie.
7. Uczestnicy SN z chwilą zgłoszenia wyrażają zgodę na gromadzenie i
przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb organizacji Street Noise
(zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych; tekst
jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.) oraz na rejestrację, fotografowanie i
publikowanie zdjęć i nagrań z SN w mediach, m.in. na stronie internetowej,
mediach społecznościowych w celach promocyjnych, w tym w szczególności na
publikację ich wizerunku.
§ 5.
PRZEPISY KOŃCOWE
1. Organizację SN regulują:
a) niniejszy Regulamin,
b) przepisy BHP i przeciwpożarowe na terenie obiektu.
2. Nieprzestrzeganie niniejszego regulaminu grozi dyskwalifikacją uczestnika lub
grupy.
3. Regulamin SN będzie dostępny na stronie internetowej www.streetnoise.pl i
www.streetnoise.eu.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie.

W kategoriach OLD freestyle and ALL STYLE CREW przyznawane są nagrody pieniężne.

W kategorii JUNIOR freestyle są to nagrody rzeczowe.

W kategoriach SHOWCASE przyznawane są nagrody rzeczowe.

*wszystie ekipy otrzymują puchary bądź medale oraz dyplomy

1 miejsce All Styles Crew – ?
2 miejsce All Styles Crew – ?
3 miejsce All Styles Crew – ?
1 miejsce Bboying 3 vs 3 old – ?
2 miejsce Bboying 3 vs 3 old – ?
3 miejsce Bboying 3 vs 3 old – ?
1 miejsce Bboying 3 vs 3 junior – ?
2 miejsce Bboying 3 vs 3 junior – ?
3 miejsce Bboying 3 vs 3 junior – ?
1 miejsce Hip Hop 2 vs 2 old – ?
2 miejsce Hip Hop 2 vs 2 old – ?
3 miejsce Hip Hop 2 vs 2 old – ?
1 miejsce Hip Hop Junior 2 vs 2 junior – ?
2 miejsce Hip Hop Junior 2 vs 2 junior – ?
3 miejsce Hip Hop Junior 2 vs 2 junior – ?
1 miejsce Bboying 3 vs 3 Kids – ?
2 miejsce Bboying 3 vs 3 Kids – ?
3 miejsce Bboying 3 vs 3 Kids – ?
4,5,6,7,8 miejsceBboying 3 vs 3 kids – ?
1 miejsce Hip Hop 2 vs 2 Kids – ?
2 miejsce Hip Hop 2 vs 2 Kids – ?
3 miejsce Hip Hop 2 vs 2 Kids – ?
4,5,6,7,8 miejsce Hip Hop Junior 2 vs 2 Kids – ?
1 miejsce Showcase old – ?
2 miejsce Showcase old – ?
3 miejsce Showcase old – ?
1 miejsce Showcase junior – ?
2 miejsce Showcase junior – ?
3 miejsce Showcase junior – ?
1 miejsce Showcase kids – ?
2 miejsce Showcase kids – ?
3 miejsce Showcase kids – ?
* wszystkie ekipy otrzymują puchary bądź medale oraz dyplomy

Plan zawodów

27 – 28  kwietnia 2019 |

Organizator zastrzega, że program jest ramowy i w trakcie imprezy może ulegać zmianie, dlatego zalecamy tancerzom aktywny udział w całym evencie.

MC's

MC's


Takich 3 jak tych 2 MC's nie znajdziecie nigdzie. Beeski i Mamuśka po raz pierwszy w komitywie!

DJ's

DJ's


DJ's o których każdy słyszał i których każdy słyszał.
Mistrzowie gramofonów i solidnych dźwięków, pokażą co znaczy STREET NOISE.

Jury

Jury


Niezależne JURY z najwyższej półki.
Z ogromną wiedzą i doświadczeniem. Najbardziej kochani, a zarazem znienawidzeni | poza układami i systemami skład 26+ 🙂

Koszty

Startowe
25PLN

 • 25 zł lub 7 euro do 12 kwietnia
 • 35 zł lub 9 euro od 13 kwietnia
 • kolejna kategoria 15 zł lub 4 euro
 • metoda płatności – przelew

Wjazd
15 - 25PLN

 • wjazd od 9.30
 • bilet wstępu na 1 dzień: 15 zł lub 4 euro
 • bilet wstępu na 2 dni plus afterparty: 25 zł lub 7 euro

After party
10PLN

 • startujemy od 22.00
 • afterparty: 10 zł lub 3 euro
 • impreza do ostatniego gościa

W razie pytań prosimy o kontakt

justyna.ostapczuk@stowarzyszeniefreeway.pl

733 337 990

   Regulamin Street Noise 2018

Organizatorzy

Organizatorzy, których wszyscy znacie - w komitywie:

Blog

Chcesz dowiedzieć się więcej? Zapraszamy na blog…

Masz jakieś pytania?

Dzwoń i pytaj… nie krępuj się… 24h na dobę 🙂

Kontakt

Miejsce zawodów:
Zawody odbywają się w Klubie Studenckim GWINT na terenie Politechniki Białostockiej
Adres: ul. Zwierzyniecka 10
Koordynaty GPS: 53.1189045, 23.1514704

Dojazd komunikacją miejską
Dla przyjeżdżających PKP / PKS
Dojazd z dworca PKP - autobus numer 10 w kierunku Ignatki
Wysiadamy: Zwierzyniecka / prez. Kaczorowskiego
Dojazd z dworca PKS - autobus numer 19 w kierunku Dojlidy Górne
Wysiadamy: Kopernika, osiedle Bema
Dojazd z dworca PKS - autobus numer 23 w kierunku Wiadukt
Wysiadamy: Wiejska / Kopernika

Kontakty
Zawsze chętni do pomocy. Masz pytanie? Pytaj... bo kto pyta, ten... pyta 🙂
Mamuśka
Mała, wredna, biegająca
509 796 443

Tomek
Duży człowiek z jeszcze większym sercem
724 709 765

Główny Partner

Główny Sponsor

Sponsorzy

Partnerzy

Patroni medialni

Organizatorzy

Patronat Honorowy

English
Agencja Marketingu Internetowego