STREET NOISE

Do następnej edycji zostało:

-17dni -21godzin -35minut -26sekund

Event skupiający Polską scenę Street Dance. 6 sędziów, 2 MC’s, 2 DJ’s i grono tancerzy, którzy chcą się zmierzyć na niezależnej scenie białostockiej.

2 dni zawodów w 4 kategoriach… let’s dance… let’s fight.

 • 2

  MC's

 • 2

  DJ's

 • 6

  Jury

 • 2 +

  dni

Hip Hop 2 vs 2

kategorie: KIDS do 11 lat | JUNIOR do 15 lat | OLD 16 lat i powyżej
3 sędziów

Eliminacje (18 maja 2019):

2 ekipy jednocześnie
lecimy bez rutyn – sam freestyle
każda osoba z dwójki ma 45 sekund na seta
każda ekipa dostaje od sędziego od 0 do 20 punktów (10 punktów set)
8 lub 16 ekip z największą ilością punktów przechodzi dalej
1/8 i ćwierćfinały (18 maja 2019)

Finały i półfinały Hip Hop (18 maja 2019):

walki 2 vs 2, po 2 sety na ekipę | max 60 s. set
walka o 1, 2, 3 miejsce: po 4 sety na ekipę

Street Noise Showcase (18 maja 2019):

kategorie: KIDS do 11 lat | JUNIOR do 15 lat | OLD 16 lat i powyżej | EMERYT 30+

3 sędziów
każda ekipa dostaje od sędziego od 0 do 50 punktów
5 ekip z największą ilością punktów przechodzi do finału

czas na pokaz: 3 min

Finał Showcase (18 maja 2019):

czas na pokaz: 4 min

wymiary parkietu: 9x9m

Bboying 2 vs 2

kategorie: KIDS do 11 lat | JUNIOR do 15 lat | OLD 16 lat i powyżej
3 sędziów

Eliminacje (19 maja 2019):

Walki pokazowe
lecimy bez rutyn- sam freestyle
każda ekipa dostaje od sędziego od 0 do 30 punktów (10 punktów set)
8 lub 16 ekip największą ilością punktów przechodzi dalej (w zależności od ilości ekip)

1/8 i ćwierćfinały (19 maja 2019)

Finały i półfinały Bboying (19 maja 2019):
walki 2 vs 2, po 2 sety na ekipę
walka o 1, 2, 3 miejsce: po 4 sety na ekipę

All Styles Crew

bez podziału wiekowego (4-8 osób)
3 sędziów
Eliminacje (18 maja 2019):
po 2 ekipy
każda ekipa dostaje od sędziego od 0 do 50 punktów
8 ekip z największą ilością punktów przechodzi do finałów
Finał All Styles Crew (19 maja 2019):
ćwierćfinały | walki ekipa na ekipę po 6 minut walka (set do 60 sek./osoba),
półfinały | walki ekipa na ekipę po 8 minut walka
walka o 1,2,3 miejsce po 10 minut walka

§ 1.
INFORMACJE OGÓLNE
1. Każdy z uczestników przed rejestracją jest zobowiązany do zapoznania się z regulaminem.
2. Regulamin określa zasady organizacji konkursu tanecznego Street Noise 2019 (dalej: SN).
3. Organizatorem SN jest Stowarzyszenie Freeway, a współorganizatorem Do It Crew sp. z o. o.
4. Street Noise odbywa się w Białymstoku w dniach 18 i 19 maja 2019, w Black Diamond Club ul. Piękna 2 w Białymstoku.
§ 2.
ZGŁOSZENIA
1. Warunkiem udziału w SN jest przesłanie zgłoszenia lub rejestracja na miejscu (jeśli będą wolne miejsca) i wpłacenie opłaty startowej (dalej: Startowe). Decyduje kolejność zgłoszeń z uregulowanym startowym.
2. W przypadku dużej ilości zgłoszeń Organizator ma prawo zamknąć listę w danej kategorii (decyduje kolejność zgłoszeń z uregulowanym startowym).
3. Zawodnicy mogą rejestrować się i zapisywać nawet w dniu zawodów o ile będą wolne miejsca w danej kategorii.
4. Każdy uczestnik opłaca Startowe w wysokości 30 zł za osobę do 16 maja 2019 lub 35 zł od 17 maja 2019.
5. Za drugą prezentację Startowe wynosi 15 zł za osobę.
6. Plan imprezy jest ramowy i może ulec zmianie. Nieobecność zawodnika powoduje jego dyskwalifikację.
7. Zgłoszenia dokonuje się poprzez uzupełnienie i wysłanie Formularzu Zgłoszeniowego zamieszczonego na stronie internetowej www.streetnoise.pl lub www.streetnoise.eu – formularz na stronie będzie dostępny od 25 marca 2019.
8. Startowe należy wpłacać na rachunek bankowy Stowarzyszenia Freeway: numer rachunku: 28 1090 2587 0000 0001 3448 1255 bank odbiorcy: Bank Santander tytuł przelewu: „Street Noise” + nazwa formacji + kategoria + liczba osób 1 kategoria / liczba osób 2 kategoria.
9. Zespoły, które zrezygnują z udziału w SN po 10 maja 2019 r., uzyskują zwrot w wysokości 50% wpłaconej kwoty.
§ 3.
ELIMINACJE i FINAŁY
1. ELIMINACJE i FINAŁY podzielone są na poszczególne kategorie i odbywają się każdego dnia według planu zawodów.
2. Kategorie:
1) Hip Hop Kids 2 vs 2 (do 11 lat)
2) Hip Hop Junior 2 vs 2 (do 15 lat)
3) Hip Hop Old 2 vs 2 (16 lat i powyżej)
4) Bboying Kids 2 vs 2 (do 11 lat)
5) Bboying Junior 2 vs 2 (do 15 lat)
6) Bboying Old 2 vs 2 (16 lat i powyżej)
7) Street Showcase Kids (do 11 lat) – do finału/pokazu przechodzą 3 ekipy,
8) Street Showcase Junior (do 15 lat) – do finału/pokazu przechodzi 5 ekip i wydłużony jest czas pokazu z 3 do 4 minut,
9) Street Showcase Old (16 lat i powyżej) – do finału przechodzi 5 ekip i wydłużony jest czas pokazu z 3 do 4 minut,
10) Street Showcase Emeryt (30 lat +) – do finału przechodzi 5 ekip i wydłużony jest czas pokazu z 3 do 4 minut,
11) All styles crew (bez podziału na kategorie wiekowe).
3. Spoza danej kategorii tanecznej/wiekowej w grupie może być maksymalnie 20% wszystkich tancerzy. Do kategorii wiekowej Uczestnicy są przypisywani według rocznika, weryfikowanego na podstawie legitymacji szkolnej, którą muszą mieć przy sobie podczas SN.
4. Uczestnik może startować tylko w jednej kategorii wiekowej (np. ta sama osoba, nie może startować jednocześnie w kat. 2 v 2 Bboing Old i 2 vs 2 Bboying Junior). Poza kategorią SHOWCASE, gdzie zawodnik może wystartować ponownie w tej samej kategorii o ile skład grupy jest różny w minimum 50%.
5. Kategorię wiekową 2 vs 2 zawsze przydzielamy według wieku najstarszego zawodnika.
6. Jury ma prawo do ostatecznego kwalifikowania grupy do danej kategorii.
7. Jury ma wyłączne prawo oceniania Eliminacji i wyboru zespołów/osób, które wystąpią podczas Finałów.
8. Nagrody przyznawane są po zakończeniu każdego dnia zawodów. 18 maja 2019 r. rozdawane są nagrody w kategorii Hip Hop 2 vs 2 (Kids, Junior, Old) oraz Street Showcase (Kids, Junior, Old, Emeryt). 19 maja 2019 r. rozdawane są nagrody w kategorii Bboying 2 vs 2 (Kids, Junior, Old) oraz All Styles Crew. Nagrody pieniężne zostaną przekazane kierownikom grup lub opiekunom
przelewem na wskazany w oświadczeniu numer konta w terminie do 30 dni po zakończeniu SN.
9. Ograniczenia czasowe prezentacji to 3 minuty w kategorii Showcase podczas eliminacji i 4 minuty podczas finałów.

§ 4.
POSTANOWIENIA ORGANIZACYJNE
1. Zasady udziału w SN:
1) uczestnicy na koszt własny lub instytucji delegujących przyjeżdżają i ubezpieczają się, a także zapewniają sobie zakwaterowanie i wyżywienie w Białymstoku;
2) organizator nie sprawuje opieki nad uczestnikami.
2. Zasady przebywania w obiektach, w których odbywa się SN:
1) wszyscy uczestnicy zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania przepisów BHP i przeciwpożarowych obowiązujących na terenie obiektów, w których odbywa się SN;
2) uczestnicy małoletni (osoby, które w dniu SN nie ukończyły 18 roku życia) muszą mieć zapewnioną opiekę osoby dorosłej (zgodnie z prawem oświatowym);
3) organizator nie odpowiada za przedmioty pozostawione w obiektach, w których odbywa się SN;
4) rejestrując się na SN przed eliminacjami, Uczestnicy i opiekunowie tym samym akceptują niniejszy Regulamin i zobowiązują się do stosowania jego postanowień, potwierdzają brak przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w zawodach oraz oświadczają, że biorą udział w SN na własną odpowiedzialność i w razie poniesienia uszczerbku na zdrowiu nie będą dochodzić odszkodowania od Organizatora. Osoba dorosła sprawująca opiekę nad grupą małoletnich (zgodnie z prawem oświatowym) musi zweryfikować ich stan zdrowia i rejestrując zawodnika poświadcza o braku przeciwskazań w starcie w zawodach.
5) organizator zapewnia opiekę medyczną podczas trwania SN;
6) na prowadzenie reklamy lub działalności promocyjnej w jakiejkolwiek postaci należy uzyskać zgodę organizatora;
7) wszelkie niestosowne gesty lub komentarze i zbyt hałaśliwe zachowanie w trakcie trwania imprezy oraz ogłaszania wyników są równoznaczne z dyskwalifikacją osoby, zespołu lub grupy w tej lub w kolejnych edycjach SN.
3. Zaplecze techniczne, przestrzeń, nagłośnienie i oświetlenie:
1) wymiary parkietu: 9×9 m ;
2) kategorie Showcase występują przy nagraniach własnych przekazanych Organizatorowi (wysłanych na adres mailowy: [email protected] w formacie mp3) w terminie do 15 maja 2019;
3) uczestnicy zobowiązani są do wykorzystywania utworów, artystycznych, wykonań i fonogramów z poszanowaniem praw autorskich i pokrewnych osób, którym one przysługują, w tym ich twórców, artystów, wykonawców oraz producentów;
4. Uczestnicy SN zezwalają Organizatorowi na utrwalanie i rozpowszechnianie swojego wizerunku w celach promocyjnych w różnych formach przekazu: prasowego, telewizyjnego, filmowego, radiowego, elektronicznego.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji materiałów filmowych z SN w jakimkolwiek portalu społecznościowym (np. YouTube, Facebook i inne).
6. Uczestnicy zobowiązani są do niepublikowania materiałów filmowych zarejestrowanych podczas SN w jakiejkolwiek formie, w szczególności w Internecie, w czasie SN oraz w terminie 7 dni po jego zakończeniu. Po upływie tego terminu Uczestnicy mogą publikować materiały w dowolnej formie.
7. Uczestnicy SN z chwilą zgłoszenia wyrażają zgodę na gromadzenie i przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb organizacji Street Noise (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych; tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.) oraz na rejestrację, fotografowanie i publikowanie zdjęć i nagrań z SN w mediach, m.in. na stronie internetowej, mediach społecznościowych w celach promocyjnych, w tym w szczególności na publikację ich wizerunku.

§ 5.
PRZEPISY KOŃCOWE
1. Organizację SN regulują:
a) niniejszy Regulamin,
b) przepisy BHP i przeciwpożarowe na terenie obiektu.
2. Nieprzestrzeganie niniejszego regulaminu grozi dyskwalifikacją uczestnika lub grupy.
3. Regulamin SN będzie dostępny na stronie internetowej www.streetnoise.pl i www.streetnoise.eu.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie.

W kategoriach OLD freestyle and ALL STYLE CREW przyznawane są nagrody pieniężne.

W kategorii JUNIOR freestyle są to nagrody rzeczowe.

W kategoriach SHOWCASE przyznawane są nagrody rzeczowe.

*Wszystkie ekipy otrzymują puchary bądź medale oraz dyplomy

*Nagrody rzeczowe: puchary, słodycze, bilety do kina Helios, wejściówki do parku Fast Park, dyplomy, koszulki i wiele innych 🙂

1 miejsce 2 vs 2 HH Old – 2400 PLN
2 miejsce 2 vs 2 HH Old – 1000 PLN
3 miejsce 2 vs 2 HH Old – nagrody rzeczowe
1 miejsce 2 vs 2 Bboying Old – 2400 PLN
2 miejsce 2 vs 2 Bboying Old – 1000 PLN
3 miejsce 2 vs 2 Bboying Old – nagrody rzeczowe
1 miejsce 2 vs 2 HH Junior – 800 PLN
2 miejsce 2 vs 2 HH Junior – 400 PLN
3 miejsce 2 vs 2 HH Junior – nagrody rzeczowe
1 miejsce 2 vs 2 Bboying Junior – 800 PLN
1 miejsce 2 vs 2 Bboying Junior – 400 PLN
3 miejsce 2 vs 2 Bboying Junior – nagrody rzeczowe
1 miejsce 2 vs 2 HH Kids – 2 Vouchery na Fair Play Dance Camp o wartości po 600 PLN każdy (suma: 1200 PLN)
2 miejsce 2 vs 2 HH Kids – 2 Vouchery na Fair Play Dance Camp o wartości po 400 PLN każdy (suma: 800 PLN)
3 miejsce 2 vs 2 HH Kids – nagrody rzeczowe
1 miejsce 2 vs 2 Bboying Kids – 2 Vouchery na Fair Play Dance Camp o wartości po 600 PLN każdy (suma: 1200 PLN)
2 miejsce 2 vs 2 Bboying Kids – 2 Vouchery na Fair Play Dance Camp o wartości po 400 PLN każdy (suma: 800 PLN)
3 miejsce 2 vs 2 Bboying Kids – nagrody rzeczowe
Nagroda Grand Prix Showcase – 1500 PLN
1 miejsce Street Showcase Old – nagrody rzeczowe
2 miejsce Street Showcase Old – nagrody rzeczowe
3 miejsce Street Showcase Old
1 miejsce Street Showcase Junior – nagrody rzeczowe
2 miejsce Street Showcase Junior – nagrody rzeczowe
3 miejsce Street Showcase Junior
1 miejsce Street Showcase Kids – Paka słodkości od Podlaskiego Stowarzyszenia Właścicielek Firm Klub Kobiet Biznesu
2 miejsce Street Showcase Kids – Paka słodkości od Podlaskiego Stowarzyszenia Właścicielek Firm Klub Kobiet Biznesu
3 miejsce Street Showcase Kids – Paka słodkości od Podlaskiego Stowarzyszenia Właścicielek Firm Klub Kobiet Biznesu
1 miejsce Street Showcase Emeryt – 500 zł na dowolną Fundację/Stowarzyszenie
2 miejsce Street Showcase Emeryt
3 miejsce Street Showcase Emeryt

Plan zawodów

Szczegóły wkrótce.

Organizator zastrzega, że program jest ramowy i w trakcie imprezy może ulegać zmianie, dlatego zalecamy tancerzom aktywny udział w całym evencie.

MC's

Wkrótce


MC's

MC's


Takich 3 jak tych 2 MC's nie znajdziecie nigdzie. Beeski i Mamuśka po raz kolejny w komitywie!

DJ's

DJ's


DJ's o których każdy słyszał i których każdy słyszał.
Mistrzowie gramofonów i solidnych dźwięków, pokażą co znaczy STREET NOISE.

Jury

Jury


Niezależne JURY z najwyższej półki.
Z ogromną wiedzą i doświadczeniem. Najbardziej kochani, a zarazem znienawidzeni | poza układami i systemami skład 26+ 🙂

Koszty

Startowe
30PLN

 • 30 zł lub 8 euro do 16 maja – przelew
 • 35 zł lub 9 euro od 17 maja – gotówka
 • kolejna kategoria 15 zł lub 4 euro
 • metoda płatności – przelew lub gotówka

Wjazd
15 - 25PLN

 • wjazd od 9.00
 • bilet wstępu na 1 dzień: 15 zł lub 4 euro
 • bilet wstępu na 2 dni: 25 zł lub 7 euro

Zarejestruj się wypełniając formularz lub wysyłając zgłoszenie mailowo na:

[email protected]

733 337 990

   Regulamin Street Noise 2019

Administratorem podanych przez Ciebie w formularzu danych osobowych będzie Stowarzyszenie Freeway, ul. Przędzalniana 6L, 15-688 Białystok. Dane będą przetwarzane w celu dokonaniu rejestracji na wydarzenie. Będziesz mieć prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych – na zasadach określonych w art. 16 – 21 RODO. Jeżeli uznasz, że Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z przepisami prawa, będziesz mógł wnieść skargę do organu nadzorczego. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do rejestracji.

Organizatorzy

Blog

Chcesz dowiedzieć się więcej? Zapraszamy na blog…

Masz jakieś pytania?

Dzwoń i pytaj… nie krępuj się… 24h na dobę 🙂

Kontakt

Miejsce zawodów:
Zawody odbywają się w klubie Gwint.
Adres: ul. Zwierzyniecka 10, Białystok
Koordynaty GPS: 53.1186985, 23.1516313

Kontakty
Zawsze chętni do pomocy. Masz pytanie? Pytaj... bo kto pyta, ten... pyta 🙂
Justyna
pon.-pt. w godz. 8-16
733 337 990

Główny Partner

Sponsor główny

Sponsorzy

Patroni medialni

Organizatorzy

Patronat Honorowy

English
Agencja Marketingu Internetowego