Regulamin

Regulamin

Informacje ogólne

Organizatorem Street Noise jest Stowarzyszenie Freeway. Partnerem wydarzenia jest DO IT crew sp. z o. o.

Regulamin określa zasady organizacji konkursu tanecznego Street Noise 2023 (dalej: SN).

Street Noise odbywa się w dniach 1 i 2 kwietnia 2023 w klubie GWINT przy ul. Zwierzynieckiej 10 w Białymstoku.

Zgłoszenia

Rejestracja uczestników:

 • zgłoszenia przez stronę internetową streetnoise.pl i wpłata startowego od 20 lutego do 1 marca 2023
  • opłata startowego przelewem
 • zgłoszenia przez stronę internetową streetnoise.pl i wpłata startowego od 2 do 26 marca 2023
  • opłata startowego przelewem
 • zgłoszenia przez stronę internetową streetnoise.pl po 26 marca oraz rejestracja na miejscu 1 i 2 kwietnia 2023
  • opłata startowego na miejscu

Startowe:

 • 45 zł (9 euro) za osobę do 1 marca 2023
 • 50 zł (10 euro) za osobę do 26 marca 2023
 • 60 zł (12 euro) za osobę po 26 marca 2023
 • opłata za drugą kategorię wynosi 50% ceny podstawowej w danym terminie
 • cena dotyczy dnia wykonania płatności, nie dnia rejestracji

Numer rachunku Stowarzyszenia Freeway: 28 1090 2587 0000 0001 3448 1255
Bank odbiorcy: Bank Santander
Tytuł przelewu: „Street Noise” + nazwa formacji + kategoria + liczba osób 1 kategoria / liczba osób 2 kategoria

 • W przypadku dużej ilości zgłoszeń Organizator ma prawo zamknąć listę w danej kategorii (decyduje kolejność zgłoszeń z uregulowanym startowym).
 • Nieobecność zawodnika powoduje jego dyskwalifikację.
 • Zespoły, które zrezygnują z udziału w SN po 20 marca 2023 r., uzyskują zwrot w wysokości 50% wpłaconej kwoty.

Eliminacje i finały

Eliminacje i finały podzielone są na poszczególne kategorie.

Kategorie:

 • Hip Hop 2 vs 2
  KIDS (do 11 lat)
  JUNIOR (12-15 lat)
  OLD (16 i więcej lat)
  • o kategorii wiekowej 2 vs 2 decyduje rok urodzenia starszej osoby
 • Breaking 1 vs 1
  KIDS (do 11 lat)
  BBOYING JUNIOR (12-15 lat)
  BBOYING OLD (16 i więcej lat)
  BGIRL OPEN (bez podziału wiekowego)
 • Showcase
  KIDS (do 11 lat)
  JUNIOR (12-15 lat)
  OLD (16 i więcej lat)
  30+ (30 i więcej lat)
  • spoza danej kategorii tanecznej/wiekowej w grupie może być maksymalnie 20% wszystkich tancerzy (np. w przypadku 5 osób – maksymalnie 1 osoba, 10 osób – 2 osoby, 20 osób – 4 osoby)
  • prezentacje mogą trwać maksymalnie 4 minuty
  • kategorie Showcase występują przy nagraniach własnych przekazanych Organizatorowi (wysłanych na adres mailowy: [email protected] w formacie mp3 do 26 marca 2023)

Nagrody przyznawane są po zakończeniu każdej kategorii i uzyskaniu wyników.

Nagrody finansowe przelewane są na wskazany w oświadczeniu o odbiorze nagród numer konta w terminie do 30 dni po zakończeniu SN.

Informacje organizacyjne

 1. Zasady udziału w SN:
  1. uczestnicy na koszt własny lub instytucji delegujących przyjeżdżają i ubezpieczają się, a także zapewniają sobie zakwaterowanie i wyżywienie w Białymstoku;
  2. organizator nie sprawuje opieki nad uczestnikami.
 1. Zasady przebywania w obiektach, w których odbywa się SN:
  1. wszyscy uczestnicy zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania przepisów BHP i przeciwpożarowych obowiązujących na terenie obiektów, w których odbywa się SN;
  2. uczestnicy małoletni (osoby, które w dniu SN nie ukończyły 18 roku życia) muszą mieć zapewnioną opiekę osoby dorosłej (zgodnie z prawem oświatowym);
  3. organizator nie odpowiada za przedmioty pozostawione w obiektach, w których odbywa się SN;
  4. rejestrując się na SN przed eliminacjami, Uczestnicy i opiekunowie tym samym akceptują niniejszy Regulamin i zobowiązują się do stosowania jego postanowień, potwierdzają brak przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w zawodach oraz oświadczają, że biorą udział w SN na własną odpowiedzialność i w razie poniesienia uszczerbku na zdrowiu nie będą dochodzić odszkodowania od Organizatora. Osoba dorosła sprawująca opiekę nad grupą małoletnich (zgodnie z prawem oświatowym) musi zweryfikować ich stan zdrowia i rejestrując zawodnika poświadcza o braku przeciwskazań w starcie w zawodach.
  5. organizator zapewnia opiekę medyczną podczas trwania SN;
  6. na prowadzenie reklamy lub działalności promocyjnej w jakiejkolwiek postaci należy uzyskać zgodę organizatora;
  7. wszelkie niestosowne gesty lub komentarze i zbyt hałaśliwe zachowanie w trakcie trwania imprezy oraz ogłaszania wyników są równoznaczne z dyskwalifikacją osoby, zespołu lub grupy w tej lub w kolejnych edycjach SN.
 1. Zaplecze techniczne, przestrzeń, nagłośnienie i oświetlenie:
  1. wymiary parkietu: 7×10 m;
  2. uczestnicy zobowiązani są do wykorzystywania utworów, artystycznych, wykonań i fonogramów z poszanowaniem praw autorskich i pokrewnych osób, którym one przysługują, w tym ich twórców, artystów, wykonawców oraz producentów.
 1. Uczestnicy SN zezwalają Organizatorowi na utrwalanie i rozpowszechnianie swojego wizerunku w celach promocyjnych w różnych formach przekazu: prasowego, telewizyjnego, filmowego, radiowego, elektronicznego.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji materiałów filmowych z SN w jakimkolwiek portalu społecznościowym (np. YouTube, Facebook i inne).
 3. Organizator ma prawo zmienić harmonogram trwania wydarzenia, dołoży jednak wszelkich starań, aby ramy czasowe nie zostały zmienione.

Biorąc udział w Street Noise:

 1. Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem turnieju Street Noise i akceptuję jego postanowienia.
 2. Wyrażam zgodę na publikację mojego wizerunku w materiałach fotograficznych i video z Street Noise na wszelkich polach eksploatacji w szczególności na: stronach oraz portalach typu: Facebook, Instagram, YouTube itp. Stowarzyszenia Freeway, instytucji wspierających oraz sponsorów imprezy i mediach relacjonujących wydarzenie.

Administratorem danych jest:

Stowarzyszenie Freeway,
ul. Przędzalniana 6L, 15-688 Białystok
NIP 9662111832
REGON 367184665
KRS 0000675808

Imprezę zrealizowano przy pomocy finansowej Miasta Białystok.

Przepisy końcowe

 1. Organizację SN regulują:
  1. niniejszy Regulamin,
  2. przepisy BHP i przeciwpożarowe na terenie obiektu.
 2. Nieprzestrzeganie niniejszego regulaminu grozi dyskwalifikacją uczestnika lub grupy.
 3. Regulamin SN będzie dostępny na stronie internetowej www.streetnoise.pl i www.streetnoise.eu (pobierz regulamin w pliku .pdf).
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie.